Algemene voorwaarden

Algemene levering en betalingsvoorwaarden van Micro Reiniging en Services BV gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Alphen aan den Rijn op 16 april 2019 onder nummer 74595199.

Micro Reiniging en Services

1. Algemeen

a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend onze algemene levering- en betalings voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk met ons overeengekomen worden.
b. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
c. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.
d. Naast deze algemene voorwaarden kunnen wij aanvullende voorwaarden hanteren, welke specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze voorwaarden.

2. aanbiedingen

a. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Acceptatie van een order, of een gedeelte daarvan, is aan ons voorbehouden, ongeacht de status van een door ons gedane aanbieding. In geval wij besluiten een order niet te accepteren maken wij dat zo spoedig mogelijk kenbaar.
c. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
d. De door ons verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, gegevens betreffende gewichten/afmetingen/kleuren, gereedschappen etc. blijven ons eigendom. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden.
e. De afnemer is gehouden de verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, gegevens betreffende gewichten/afmetingen/kleuren, gereedschappen etc. op eerste verzoek van ons aan te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van ons van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

3. Overeenkomst

a. Een overeenkomst met ons komt tot stand op het moment dat wij een reparatieopdracht hebben beoordeeld op haalbaarheid, naar aanleiding daarvan hebben aanvaard dan wel hebben bevestigd. In het geval van een bestelling wordt deze opdracht beoordeeld en komt er een overeenkomst met ons tot stand op het moment dat wij de bestelling hebben aanvaard dan wel hebben bevestigd. De opdracht bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
b. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan onze directie. Door anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door onze directie worden bevestigd.
c. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
d. Voor transacties waarvoor geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 werkdagen na factuur datum.
e. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van de wederpartij te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.
f. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het ons vrij, indien wij dit noodzakelijk vinden, een derde in te schakelen. De kosten hiervan worden aan de wederpartij doorberekend.g. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in uitvoering.

4. Prijzen

a. Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen. Onze goederen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending. Onze diensten worden verricht tegen de prijzen die wij na het verlenen van de diensten op onze gebruikelijke wijze calculeren.
b. Goederen worden geleverd af ons bedrijf of een andere door ons aangewezen locatie. Kosten voor transport, in- uitlading, verpakkingen en verzekering komen voor rekening wederpartij.
c. Verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren worden doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zak bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.

5. Annuleringen

a. indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

6. Levering

a. De wijze van verzending wordt bepaald door Micro Reiniging en Services BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In het geval van verzending is afnemer gehouden de goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke hierin worden de goederen voor rekening en voor risico van de afnemer opgeslagen.
b. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie maanden na opslag niet heeft afgehaald, van de door ons opgegeven opslagplaats, hebben wij het recht de goederen naar onze keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al het geen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan ons toekomende rechten.
c. De levertijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht worden naar beste kunnen door ons bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.
d. De opgegeven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen, en overeenstemming over alle technische details en eventueel overeengekomen aanbetaling.
e. Overschrijding van ons door de bij benadering vastgelegde levertijd dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. De beoordeling daarvan ligt bij ons. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in overleg met de wederpartij treden.
f. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten onze schuld en die een wijziging in de werkzaamheden teweegbrengen kunnen wij in rekening brengen bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van overheid voor- schriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren en/ of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de wederpartij komen.

7. Zichtzendingen

a. Door ons afgeleverde goederen worden alleen beschouwd als zichtzendingen, wanneer wij dit vooraf schriftelijk hebben bevestigd. Deze goederen mogen alleen voor shows, tentoonstellingen en voor door ons aan te geven doeleinden gebruikt worden.
b. Op de zichtzendingen zijn ook alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde goederen wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de als dan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en voor risico van de afnemer aan het door ons op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin wij deze zaken aan de afnemer afleverde.

8. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van beide partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
b. Wij hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de overmacht van tijdelijke aard is. Zodra de overmachtsituatie opgegeven is zullen wij de uitvoering aanvangen dan wel voortzetten.
c. In geval van een blijvende overmachtsituatie, de beoordeling daarvan ligt bij ons, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst. Het gedeelte van de prestatie die voor de overmachtsituatie al gerealiseerd was wordt uiteraard gefactureerd.
d. Partijen informeren elkaar direct als een van beide meent in overmacht te verkeren. In geen geval zijn wij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij de Wet anders heeft bepaald.
b. Indien wij aansprakelijk zijn zal het totaal verschuldigde bedrag ten aanzien van die aansprakelijkheid nimmer hoger zijn dan het bedrag van de order.
c. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van weersomstandigheden.
d. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege e.q. namens ons verstrekte gegevens of daden en nalatigheden van toe leveranciers van ons, hun ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
e. De uitsluiting dan wel beperking van de aansprakelijkheid geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van ons e.g. niet ondergeschikten die in opdracht van ons werkzaamheden ter uitoefening van ons bedrijf hebben verricht.
f. Aansprakelijkheid wordt na 30 dagen na de oplevering van het werk niet meer geaccepteerd.
g. In die gevallen dat wij op verzoek van de wederpartij een derde ter uitvoering van bepaalde werkzaamheden aanbevelen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele uit die rechtsverhouding voortvloeiende schade.

10. Reclame

a. Reclames ten aanzien van de levering van de betreffende prestatie of de goederen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Daarbij is het voor het in behandeling nemen van de reclame noodzakelijk dat de aard van de reclame uitvoerig wordt toegelicht. Beoordeling van de gegrondheid van de reclame ligt uitsluitend aan ons.
b. Reclames ten aanzien van facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, echter binnen 8 dagen na factuurdatum.
c. Gegrondheid van de reclame kan slechts leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nimmer kan meer geleverd worden dan is overeengekomen.
d. Het indienen van een reclame kan nimmer de betalingsverplichting opschorten. Indien de reclame gegrond wordt bevonden kan de betalingsverplichting slechts opgeschort voor zover deze betrekking heeft op de reclame.
e. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze uitdrukkelijk vooraf gaande verleende toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

11. Garantie

a. Garantie wordt verleend op de door ons geleverde producten en werkzaamheden onder de navolgende voorwaarden: Garantie kan slechts betrekking hebben op fabrieksfouten, geen garantie op producten die als gevolg van slijtage, verbruik of onjuist gebruik gebreken vertonen. Eveneens geen garantie als er wijzingen in het werk zijn aangebracht anders dan door ons. op onderdelen die niet door ons maar door derde leveranciers zijn geleverd geldt slechts de garantie termijn die de derde leverancier ons verleent.
b. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door ons op te geven adres. Tenzij schriftelijk en uitsluitend door ons te bepalen, anders is overeengekomen. Eventuele kosten van demontage of hijs- en takel werken komen voor rekening van de afnemer.
c. Indien afnemer een opdracht aan ons heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven goederen niet binnen drie maanden na de afgifte datum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van ons. De afnemer zal ons als dan vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
d. Garantie wordt verleend voor een nader overeen te komen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een termijn van 3 maanden.
e. De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan ons.f. Indien de wederpartij niet aan de overeengekomen verplichtingen voldoet wordt door ons geen garantie verleend, totdat het moment de wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

12. Handelsmerk

De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatie nummers of tekens, die op de door ons afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Bij in gebreke blijven van dit punt vervalt alle garantie en aansprakelijkheid.

13. Eigendomsvoorbehoud

a. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen blijven de door ons geleverde materialen en werkzaamheden ons eigendom, dit is met inbegrip van de eventueel verschuldigde rente en kosten. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de onderneming van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven gedeelte van het geleverde terug te vorderen. Elke reeds ontstane vordering is direct opeisbaar. In geval van en wordt ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet gelaten.
b. Wij verkrijgen op het moment van het ontstaan van de vordering het bezitloos pandrecht op alle goederen waarin onze materialen zijn verwerkt of waar onze materialen deel van uitmaken. De door de wederpartij onderhandse opdracht bevestiging geldt als de benodigde onderhandse akte.

14. Betaling

a. Betaling dient bij levering van het werk/ de goederen te geschieden op een door ons aangewezen bank- girorekeningnummer binnen 8 dagen na factuurdatum, waarbij de valutadatum datum bepalend is als dag van betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en gemaakte kosten tot voldoening van de verschuldigde factuur. Na voldoening van die kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de verschuldigde factuur.
c. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand over gaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij het recht, op grond van een hierboven aangehaalde gebeurtenis, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de ons verleende diensten, terstond en zonder nadere ingebrekestelling nodig is en zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
d. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente van 1,5 % per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 113,45 per factuur.
e. Indien er een korting overeen gekomen is op de aankoopsom, vervalt deze bij overschrijding van de vervaldatum van de factuur. Wij hebben bij overschrijding van de vervaldatum van de factuur het recht de overeenkomst met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
f. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Wij garanderen niet het tijdig aanbieden van de wissels. Cheques, vreemde valuta en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing.
g. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
h. In behandeling genomen reclames en/of garantieafspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
I. Wij staan tot geen van de afnemers in een rekening-courant verhouding.

15. Toepasselijk recht

Op al onze handelingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

16. Geschillen

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn (geheel of ten dele) of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel zijn, worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens ambts gebied onze woonplaats gelegen is, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Scroll naar boven